Moje Notatki

Historia Polski – cz.13

In historia polski chomik on Listopad 28, 2009 at 7:13 pm

Sprawy miejskie tej epoki, początkowo nieco zaniedbywane kosztem badań nad wsią, doczekały się również nowatorskich opracowań, które pozwoliły spojrzeć na rolę gospodarczą miast w omawianym okresie w od­miennym od tradycyjnych ujęć świetle. Tak więc badania nad rzemiosłem czy przemysłem w Polsce przyniosły takie prace, jak Sukiennictwo wielko­polskie XIV-XVII wieku A
Mączaka (Warszawa 1955), Dzieje mało­polskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII wieku B. Zientary (War­szawa 1954) czy M. Boguckiej, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny od XIV do XVII w. (Wrocław 1960). Nowe światło na sytuację rzemiosła w mniejszych ośrodkach rzuciły badania M. Horna, Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII w. (Wrocław 1966), których wyniki zostały jednak częściowo zakwestionowane przez A. Wyrobisza (Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodarczego miast w Polsce, wiek XVI czy XVII, PH, 1967). Ciekawie rozwinęły się badania nad handlem w Polsce. Najpoważniejsze znaczenie miała chyba praca S. Mielczarskiego, Rynek zbożowy na ziemiach polskich w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Próba rejonizacji (Gdańsk 1962), w której – jakkolwiek w sposób dyskusyjny – podjęto próbę zba­dania przesłanek i mechanizmów kształtowania się rynku wewnętrznego. Dalszy krok naprzód w tym zakresie stanowiły studia J. Małeckiego, zwłaszcza Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i w pierw­szej połowie XVII w. (Wrocław 1968). Gruntownych opracowań doczekał się handel Krakowa (J. Małecki, Studia nad rynkiem regionalnym Krakowa w XVI w., Warszawa 1963), Poznania (M. Grycz, Handel Po­znania 1550-1655, Poznań 1964), Wrocławia (M. Wolański, Związki handlowe Śląska z Rzecząpospolitą w XVII wieku ze szczególnym uwzględ­nieniem Wrocławia, Wrocław 1961), Gdańska (M. Bogucka, Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław 1970) oraz kilka innych ośrodków miejskich. Stosunków handlowych Polski z wschodnimi sąsiadami dotyczyły A. Wawrzyńczykowej, Studia z dziejów handlu Polski z Wielkim Księstwem Litewskim i Rosją w XVI wieku (Warszawa 1956). Nad charakterem bilansu handlowego Polski w XVII w. rozwinęła się dyskusja, w której szczególnie istotne były wy­stąpienia M. Boguckiej (Handel bałtycki a bilans handlowy Polski w pierwszej połowie XVII wieku, PH 1968) oraz A. Mączaka (Eksport zbożowy i problemy polskiego bilansu handlowego w XVI-XVII w. [w:] Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. I, Warsza­wa 1968) czy tegoż historyka Między Gdańskiem a Sundem (Warszawa 1972), gdzie zresztą rozpatruje problem eksportu w szerszych granicach chronologicznych. Syntetyzujący charakter ma natomiast praca M. Małowista, Wschód a Zachód Europy w XIII-XVI wieku (Warszawa 1973), który wykazuje, w jaki sposób zmieniające się warunki handlu europej­skiego oddziałały na tworzenie się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej we wschodniej Europie.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: